داروهاي ضد افسردگي و داروهاي درماني ساير بيماري هاي روحي نبايد به همراه چاي سياه مصرف شوند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، به گفته محققان انستيتوي دس نيدر زاخسن آلمان ماده جوهري موجود در چاي آنچنان به مواد دارويي متصل مي شوند كه مانع از جذب درست آنها مي شوند.
بنابر اين گزارش، بدين ترتيب تاثيرگذاري داروها به دنبال جذب كم آنها تا 50 درصد كاهش مي يابد و محققان معتقدند چنين تاثيري در مورد داروهاي ديگر نيز وجود دارد.
اين گزارش مي افزايد: تاثير داروها در تركيب با نوشيدني هاي غلط و اشتباه مي تواند زياد يا كم شود.