محققان دريافتند در روند تاثيرگذاري دارونماها يك بخش از سيستم پاداش دهنده مغز نقش مهمي را ايفا مي كند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، تا به حال مشخص شده بود كه بخش NAC مغز در انتظار گرفتن پاداش و بروز اعتياد نقش دارد، اما يك تحقيق آمريكايي نشان مي دهد اين بخش مغز در روند تاثيرگذاري دارونماها نقش مهمي را ايفا مي كند.
بنابراين گزارش، محققان دانشگاه ميشيگان به شركت كنندگان در تحقيق سرم معمولي تزريق كردند در حالي كه آن ها تصور مي كردند مسكن جديدي به آن ها تزريق شده است و همزمان اين محققان با استفاده از دستگاه توموگرافي هسته اي روند ترشح واسطه شيميايي دوپامين را مورد بررسي قرار دادند نتيجه اين تحقيق نشان داد هر چقدر براي افراد شركت كننده بيشتر از خاصيت ضد درد اين تزريق تعريف شده بود دوپامين بيشترين در بخش NAC مغزشان ترشح مي شد.
بر اساس اين گزارش، در شركت كنندگاني كه ميزان دردشان بعد از تزريق سرم آب نمك به عنوان دارونما كاهش يافت ميزان فعاليت شديدتري در بخش NAC مغز ثبت شد.