فرآیند شنوایی و شنیدن گوش چیست؟

فرآیند شنوایی و شنیدن گوش چیست؟