دکتر سلام:  مطابق سازمان بهداشت جهاني استفاده از نانو تکنولوژي باعث تحولي شگرف در صنعت داروسازي و کشف داروهاي جديد و بهبود خاصيت شفابخشي داروها در سطح جهان شده است، همچنين با استفاده از اين فناوري عيار داروها سنجيده مي شود.

به نقل از پايگاه خبري BBC؛ علم نانو تکنولوژي علاوه بر تأثيرهاي مثبتي که در زمينه کشف داروهاي جديد داشته است باعث بهبود عملکرد داروها و روش هاي درماني در جهان شده است.
بنابراين گزارش از مزاياي سهم ورود نانو تکنولوژي در ايجاد شفابخش داروها اين است که با استفاده از خاصيت کوچک مقياس مواد نانو ترکيبات اثربخش داروها دقيقا به بافت ها و سلول هاي بيمار رسانيده مي شود و باعث شفاي بيماران مي شود.
يادآور مي شود: با استفاده از نانو تکنولوژي مي توان عيار داروها و مواد شيميايي را که خاصيت درماني دارند سنجيد.