دکتر سلام:  به نقل از بی بی سی ، شرکت های بزرگ دارویی هزینه تولید یک داروی جدید را تا 800 میلیون دلار برآورد می کنند.
دو استاد دانشگاه در لندن موفق به ابداع روشی شده اند که بر اساس آن توليد داروهای جديدی که درمقايسه با بهای داروهای مشابه شرکت های بزرگ داروسازی ،قيمت آن بسيار جزئی است، امکان پذير می شود.

طبق این روش، داروهای موجود با تغییری که در ساخت مولکولی آنان داده می شود، از نظر تکنیکی به داروی جدیدی تبدیل می شوند و در نتیجه حق انحصار 20 ساله ای که شرکت های بزرگ چند ملیتی دارویی درمورد فروش داروهای خودشان دارند، شامل این گونه داروها نمی شود.

در نتیجه با صرف هزینه جزئی می توان بيماری های عفونی ميليون ها نفر در کشورهای فقير را درمان کرد.

سونيل شوناک، استاد بيماری های عفونی در Imperial College در لندن روش انقلابی جديد برای ساختن دارو را داروسازی مبتنی بر اصول اخلاقی، می خواند.

اين روند می تواند به طور بالقوه انحصار شرکت های بزرگ داروسازی را تضعيف کرده و نه تنها موجب ورود داروهای ارزان به کشورهای فقير شود بلکه عرضه آن در کشورهايی مانند بريتانيا را امکان پذير ساخته و در نتيجه هزينه خدمات بهداشت رايگان را به ميزان قابل توجهی کاهش دهد.

پرفسور شوناک و همکارش پرفسور استيو بروچينی با يک شرکت داروسازی در هند تماس برقرار کرده اند که در نظر دارد با استفاده از متد جديد، دارويی برای مداوای بيماری هپاتيت C بسازد. البته مشروط بر اينکه آزمايشات بالينی آن موفقيت آميز باشد.

نزديک به ۱۷۰ ميليون نفر در سراسر دنيا به بيماری هپاتيت C مبتلا هستند.

شرکت های چند مليتی دارو سازی هزينه تحقيق و تهيه يک داروی جديد را رقمی در حدود ۸۰۰ ميليون دلار برآورد می کنند.

پرفسور شوناک و پرفسور بروچينی می گويند هزينه تهيه يک چنين دارويی با روش اختراعی آنان، تنها چند ميليون دلار نمام خواهد شد.

پرفسور شوناک می گويد صنعت داروسازی به ما قبولانده است که بايد برای تهيه هر داروی جديد ميلياردها خرج شود و طبيعی است که متد ما برای تهيه دارو به قيمت ارزان، خطری برای شرکت های داروسازی خواهد بود.