19

در رابطه با مبحث کودکان به طور کامل صحبت کرده ایم ، اما موضوعی که هنوز جای بحث دارد ، نقاشی آنهاست. نقاشی در کودکان نکته ی بسیار مهمی است که توجه بسیاری از روانشناسان را به خود جلب کرده. آنها می توانند بسیاری از بیماری های روحی کودکان را از طریق نقاشی آنها تشخیص دهند.

نقاشی گروه بچه ها در یك صفحه : اگر شما از كودك خود بخواهید كه خود و دوستان خود را به تصویر بكشد، معمولا گروهی از بچه ها را در حال بازی یا انجام یك فعالیت گروهی به تصویر خواهد كشید، در حالی كه اگر كودك شما منزوی یا ناسازگار باشد، اغلب در محدوده خارجی گروه و یا به صورت تنها كشیده خواهد شد. تصویر خواب و رویا: كودكان و حتی نوجوانان معمولا خواب و رویای خود را به صورت نقاشی ارائه می دهند و سپس آن را توضیح می دهند و در این مورد تبحر خاصی دارند، زیرا از تصویر كردن آن هیچ ترسی ندارند و خود را در هیچ موردی مقصر ندانسته و همه چیز را به عهده خواب و رویا می گذارند! البته نقاشی خواب و رویا ممكن است ترسها یا حتی تمایلات كودك را به تصویر بكشد. برای این مساله تصویر كودك قوی و بزرگتر از دیگران نمونه ای است كه معمولا دیده می شود. خانه و محل زندگی : در بیشتر نقاشیهای كودكان ، خانه بیشتر از هر چیز دیگری به تصویر كشیده می شود. البته كودكان در آغاز، خانه هایی معمولی و پیش پاافتاده را به تصویر می كشند، اما با افزایش سن و به دست آوردن مهارت كافی ، خانه های واقعی تر و پیچیده تری را شاهد خواهید بود. اگر خانه ای دلباز و یا همراه با در و پنجره و محیط پر از گل و حیاط را در نقاشی كودكان مشاهده كردید، این امر می تواند دلیل روحیه سالم فرزند شما باشد و می توانید اینگونه تصور كنید كه فرزند شما اعتمادبه نفس كافی دارد. در حالی كه اگر خانه ای بسیار ساده و بدون در را شاهد هستید كه به صورت منفرد و با دیوارهای بلند تصویر شده است ، این می تواند بیانگر وابستگی كودك شما به شما در سنین پایین تر از هفت سالگی باشد و اگر كودك شما این زمان را پشت سر گذاشته باشد، كشیدن اینگونه خانه ها می تواند دلیلی برای عدم وجود اعتمادبه نفس در كودك شما باشد. خورشید و ماه و ستارگان : تصویر خورشید به ط ور معمول بیانگر امنیت و شادی و قدرت است و به عقیده برخی از محققان و پژوهشگران به معنای حضور پدری مط لوب و موثر در جمع صمیمی خانواده ای متحد است . در حالی كه اگر این رابط ه چندان درست و اساسی نباشد و یا كودك از جمع خانواده احساس رضایت نكند و یا به پدر و بخصوص به نوع رفتار او علاقه ای نداشته باشد، خورشید به صورت نیمه پنهان در پشت كوه كشیده و یا اینكه اصلا از كل نقاشی حذف خواهد شد و معمولا اگر از كودك خود بخواهید نقاشی بكشد واو از ماه و نقاشی تاریك استفاده نماید، این نشانگر دلگیر بودن و عدم رضایت اوست .

استفاده از درختها و سبزه زارها: نكته جالبی كه باید در مورد بررسی نقاشی ای كه كودك شما از درخت كشیده توجه خاصی داشته باشید، آن است كه در آغاز باید درخت ترسیم شده را به سه قسمت ریشه ،تنه و شاخ و برگها تقسیم كنید. ریشه نماد ناخودآگاه فرزند شماست و به غرایز او مربوط می شود. تنه درخت درحقیقت شبیه ترین چیز به ((خود كودك )) است و اگر تنه ای بلند و استوار و قط ور را مشاهده كردید، می توانید آن را با اعتمادبه نفس و احساس رضایت كودك خود مرتبط بدانید. این در حالی است كه اگر درخت كشیده شده توسط كودك شما، دارای شاخ و برگ كافی باشد، نشاندهنده این مط لب است كه كودك دلبند شما با محیط خارج و همنوعان خود به اندازه كافی رابط ه دارد و اگر شاخ و برگ و یا هر كدام از بخشهای درخت را به صورت غیرعادی دیدید، این امر نشاندهنده عدم تعادل در فرزند شماست .اتومبیل و وسایل نقلیه عمومی : در جوامع امروزی اتومبیل نمادی از قدرت به شمار می رود و به همین دلیل به خصوص در نقاشی پسرها به وفور دیده می شود. پس اگر مشاهده كردید كه كودك شما از كشیدن تصویر خود، خودداری كرده و به اتومبیل بها می دهد، می توانید این امر را نشاندهنده ارتباط خوب وی با دنیای خارج بدانید. حیوانات : اگر كودك شما در خانه یا هر مكان دیگری شاهد حیوانات باشد و سپس آنها را به تصویر بكشد، این امر مساله ای عادی تلقی می شود. اما اگر بی دلیل از حیوانات و بخصوص به صورت خشن استفاده نماید، این مساله به روحیه ناسالم او و یا احساس گناهی كه نمی تواند به صورت مستقیم آن را به تصویر بكشد مربوط می شود.