تعریف سازگاری ساختاری در ورزش و تربیت بدنی

چقدر ورزش با تی آر ایکس را می شناسید و با آن آشنایی دارید؟ ورزش با تی آر ایکس به این مفهوم است که فرد با یک تیر دو نشان می زند. در عین حال که عضله سازی می کنید چربی های خود را هم می سوزانید.

پشت پای دونده :
مزایا :
تقویت عضلات پشت پا و باسن و کفل و پشت تمام میان تنه می شود.
توضیح:
طول طناب: متوسط میانی
برای به کار گیری کامل عضلات مورد نظر پاشنه پا را در راستای پای صاف مثل قدم زدن حرکت می دهیم.
 وضعیت بدن:رو به تکیه گاه خوابیده
پرس پا :
مزایا :
در این حرکت عضلات میان تنه، پشت پا و باسن و کفل هدف هستند.
توضیح:
طول طناب: متوسط میانی
زاویه زانو را در شروع و پایان حرکت ثابت نگه می داریم.
 وضعیت بدن:رو به تکیه گاه خوابیده
خارج ران :
مزایا :
کشش داخل ران و تقویت عضلات میان تنه و سر شانه.
توضیح:
طول طناب: متوسط میانی
بدون بالا آوردن باسن پاها را جداگانه تا جای ممکن از هم دور می کنیم.
 وضعیت بدن:رو به تکیه گاه خوابیده به سینه
جلو پا ایستاده :
مزایا :
کشش و تقویت عضله پشت پا و تقویت عضله جلوی پا (چهار سر ران)
توضیح:
طول طناب: متوسط میانی
حرکت را آهسته و بدون جنبش و حرکت اضافی انجام داده که در نتیجه عضلات به تدریج کشش خواهند داشت.
 وضعیت بدن: زیر به تکیه گاه ایستاده
جلو پا :
مزایا :
تقویت کل میان تنه و جلو پا (چهر سر ران) و استحکام باسن.
توضیح:
طول طناب: متوسط میانی
باسن را در زاویه 90 درجه نگه داشته و سپس خم کردن زانوها را خواهیم داشت.(TRX تک دسته شود)
 وضعیت بدن: پشت به تکیه گاه خوابیده به سینه
خبرنگاران جوان