نقش کلسیم در بدن چیست؟

کلیسم ﻓﺮاوانﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ آن در ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ، دﻧﺪانﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢها می‌باشد.

اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﺴـﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ. ﻣﺼـﺮف ﮐﻠﺴـﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه و ﻗﻮی ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴـﯿﻢ؛ راﺷـﯿﺘﯿﺴـﻢ ﮐﻮدﮐﺎن، اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﺮم ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ در ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن، ﺗﺄﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ، ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪن و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﺸﺪن ﻏﻀﺮوف ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ رﺷـﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ استخوان ها ﻣﯽﺷﻮد.

دکتر رضا بخردی پزشک و متخصص داروهای گیاهی می‌گوید: مکمل ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ هورﻣﻮن ﭘﺎراﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ در ﻫﺎﯾﭙﺮﺗﯿﺮوﺋﯿﺪﯾﺴﻢ ﻧﻘﺶ دارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﺴـﯿﻢ در اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت، آزادﺳﺎزی انتقال دهنده های عصبی(ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮﻫﺎ) و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﻋﺼﺒﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻟﺨﺘﻪﺷﺪن ﺧﻮن موثر ﺑﻮده و ﻣﺤﺮک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﻏﺪد درون‌رﯾﺰ و ﺑﺮون‌رﯾﺰ اﺳﺖ.

پژوهشگر آروماتراپی ادامه داد: اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﯾﺎ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻪ ﻏﺎلبا در زﻧﺎن ﻣﺴﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف کم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد در ﺳـﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳـﺖ. کاهش ﮐﻠﺴﯿﻢ در اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﻋﺼﺎب ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺗﯽ در دﺳت‌ها و ﭘﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﯿﻢ در سلول های دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ در رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺖ‌ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

 

تفاوت سافت ژل کلسیم با دیگر اشکال رایج کلسیم

دکتر رضا بخردی در رابطه با سافت ژل می‌گوید: مهم‌ترین ویژگی سافت ژل فراهمی زیستی بالاتر نسبت به فرم قرص می باشد به این معنا که در سافت ژل جذب مواد موثره بالاتر خواهد همچنین مشکلات گوارشی پس از مصرف در این کپسول نرم به مراتب از فرم قرص کمتر می‌باشد همچنین از دیگر مزایای کپسول نرم کلسیم، مصرف همزمان مینرال و ویتامین های محلول در روغن و مصرف امگا 3 است که تنها با خوردن یک عدد از این فرآورده امکان پذیر می‌باشد.

ایشان در خصوص میزان مصرف کلسیم توضیح دادند: به طور کلی بهترین جذب کلسیم زمانی است در هر نوبت مصرف کمتر از ۵۰۰ میلی‌گرم کلسیم استفاده شود به همین علت در هر کپسول نرم باریویتال کلسیم 300 میلی‌گرم کلسیم عنصری وجود داردکه از کلسیم کربنات و کلسیم سیترات تامین می‌شود، علاوه بر این موارد نکته مهم در این سافت ژل این است که کلسیم باریویتال بدون آلودگی با سرب و سایر فلزات است.

دکتر بخردی می‌گوید: با توجه به افزایش نیاز افراد مسن به مصرف ویتامینD ، مقدار ویتامین D کپسول نرم باریویتال که از نوع کله کلسیفرول (D3) است، ۲ برابر نیاز روزانه افراد بالاتر از 70 سال را تامین می‌کند علاوه بر این موارد نیمه عمر قفسه ای D3 نسبت به انواع D2 ارگو کلسیفرول که در محصولات دیگر به کار می‌رود، طولانی تر است.

ایشان اشاره داشت:کپسول نرم پایدارای ماده دارویی را بهبود می‌بخشد زیرا از نفوذ اکیسژن به داخل پوسته کپسول جلوگیری می شود.

بامصرف هر عدد کلسیم باریویتال چه ویتامین های دیگری دریافت می‌کنیم؟

دکتر بخردی درباره تاثیر منیزیم به کاربرده شده درسافت ژل کلسیم می‌‎گوید: منیزیم نیز نقش مهمی در جلوگیری از کلسیفیکاسیون بافت نرم دارد. هنگامی که منیزیم همراه با کلسیم مصرف می شود،
استخوان ها تحت تاثیر کلسیفیکاسیون قوی قرار می گیرند که می تواند خطر ابتلا به پوکی استخوان را کاهش دهد. منیزیم همچنین برای انتقال عصبی و عضلانی و تولید انرژی بسیار مهم است.

ایشان در خصوص تاثیر ویتامین D3 بر میزان کلسیم بدن گفتند: ویتامین D3 نقش مهمی در رشد و بازسازی استخوان دارد زیرا جذب کلسیم را تحریک می‌کند. این ویتامین همچنین دفع کلسیم را کاهش داده و خطر ابتلا به پوکی استخوان را نیز کاهش می دهد. ویتامین D3 در ساخت و حفظ سلامت دندان ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

دکتر رضا بخردی پزشک و متخصص داروهای گیاهی گفت : ویتامین K1 نیز، نقش مهمی در محافظت از قلب و مغز، و همچنین ساختن استخوان های قوی دارد. این ویتامین، کلسیم و مواد معدنی را به سمت بافت‌هایی مثل استخوان ها هدایت می‌کند و از بافت هایی که می تواند برای آنها اثرات منفی داشته باشد مانند شریان ها دور می کند. ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدان قدرتمند ممکن است قبل از آنکه رادیکال های آزاد بتوانند ماده ای به نام  NFκB را فعال کنند، این رادیکال ها را خنثی کند و بدین ترتیب تولید سایتوکین ها و اوستئوپروز را سرکوب نماید. همچنین ویتامین E آنزیمی که در واکنش های التهابی نقش دارد  (COX-2)را مهار می‌کند.

بَزرَک (Flaxseed) برای سلامتی مفید است و در کپسول نرم باریویتال به کار رفته است که عمدتاً به علت وجود اسید آلفا-لینولنیک (ALA) و لیگنان های آن است. مصرف ALA ممکن است حامی سلامت استخوان زنان و مردان مسن باشد.ALA  ریزساختار استخوان را حفاظت می کند همچنین موجب کاهش ترکیبات پیش- التهابی می شود.

با تمام فوائدی که ممکن است مکمل های غذایی مختلف داشته باشند ولی برای مصرف درست مکمل ها حتما باید با پزشک یا داروساز مشورت کرد.

شرکت داروسازی باریج اسانس کپسول نرم کلسیم که دارای کلسیم، منیزیم و روغن بزرک همچنین ویتامین D3، ویتامین K1 و ویتامین E می‌باشد را با برند باریویتال تولید کرده است که نقش مهمی در سلامت استخوان دارد.

این محصول را می‌توانید از داروخانه های سراسر کشور تهیه کنید.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایتwww.barivital.ir    مراجعه و یا با شماره صدای مشتری      021-49921 تماس بگیرید.

شرکت داروسازی باریج اسانس تولید کننده داروهای گیاهی و اولین شرکت دانش بنیان دارویی در کشور است که در سال ۱۳۷۱ تاسیس شد.

این شرکت در راستای ارتقا سطح سلامت جامعه، اقدام به تولید مکمل های غذایی و رژیمی با برند باریویتال کرده است.