negativePositiveEmotionsمسایل منفی موجود در دنیا را می توان به دفعات تحمل کرد اما در برخی افراد موجب افسردگی می شود. اما هر کدام از ما مشکلات و چالش های خاص خود را در زندگی و در مواجهه با مسایل منفی داریم.می خواهیم منبع و منشا منفی بافی در ذهن را پیدا کنیم

یکی از اعضای تازه کشف شده در بدن، مسئول بدترین احساسات در افراد است. کارشناسان دریافته‌اند یک منطقه‌ی بسیارکوچک از مغز که ابعادی در حدود یک دانه نخود دارد، مسئول حس بدبینی و احساسات منفی در افراد است.

گفتنی است، این بخش که habenula نام دارد، هنگامی که دچار فعالیت‌ بیش از حد می‌شود در افراد ایجاد احساسات منفی، و افسردگی می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند، کارشناسان امیدوار هستند از این کشف برای درمان  بسیاری از مشکلات روانی و بیماری‌ها در افراد استفاده  نمایند.
کارشناسان کشف این منطقه از مغز و عملکرد آن را با  اسکن و همین طور انجام تست آنسفولوگرافی از مغز 23 زن به دست آورده‌اند.
نتایج این یافته‌ها که توسط پژوهشگران دانشگاه کالج لندن صورت گرفته در  مجله مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم انگلستان به چاپ رسیده است.