piniciline1

پنی سیلین ها به عنوان آنتی بیوتیک های بی خطر شناخته شده اند ، ولی بعضی ازمردم نسبت به آنها حساسیت نشان می دهند ، گاهی هم واکنش حساسیت آنها هم خیلی شدید است . (anaphylaxis) . اگر شما هنگام مصرف این نوع دارو ها دچار جوش یا خارش شدید سریعا به پزشک معالج اطلاع دهید و هرگز از پنی سیلین استفاده نکنید .
مقاومت باکتریها تسبت به پنی سیلین عموماًزیادمی شود ، باارزش ترین آنتی بیوتیک ها نباید به طور تصادفی مصرف شود . شروع و زمان مصرف قرصها مستقیماً باید توسط پزشک شما تجویز شود .

Amoxycilin (Amoxi , Augmentin , Trimox , wymox ); ampicillin (omnipen) , principen , Unasyn); bacampicillin (spectrobid ); benzylpenicillin (Pre-pen) ; cloxacillin; penicillin G , (Bicillin pentids ); penicillin V (pen – vee K Veetids).