لایه برداری فقط مخصوص صورت نیست برای برای همه قسمت های بدن لازمست چون فواید بسیاری دارد ابتدا فواید لایه برداری پوست را بیان کرده و علت لایه برداری قسمت های مختلف بدن را توضیح می دهیم  و سگس در باره شیوههای لایه برداری قسمت های مختلف بدن مطالبی مفیدی بیان می کنیم