افتتاح مطب پزشکی فردمحور و مشاوره ژنتیک دکتر مریم اسلامی در تهران: پزشک متخصص ژنتیک، عضو انجمن مشاوره ژنتیک امریکا و عضو مرکز بین المللی پزشکی فردمحور آلمان، عضو هیات علمی دانشگاه (09022615338، 26153138، 26109634،09022610975 ، 09228193346)