بررسی های پژوهشگران نشان می دهد، تاثیر داروی انسولین بر مردان و زنان متفاوت است.

به گزارش دکتر سلام، پایگاه اینترنتی “گوگل نیوز”، پژوهشگران دانشگاه لوبك آلمان، تاثیر انسولین استنشاقی را روی 14 مرد و 18 زن بررسی كردند كه نتیجه نشان داد، انسولین سبب تقویت حافظه زنان می شود.

این در حالی است که تاثیری در حافظه مردان ندارد، چنانچه سبب كم اشتهایی مردان می شود، ولی روی زنان تاثیری ندارد.

نتیجه بررسی جدید برای تولیدكنندگان این دارو بسیار ارزشمند است، زیرا با توجه به آن می شود انسولین های مفیدتری تولید كرد.

انسولین در تنظیم عملكرد دستگاه اعصاب مركزی بدن، مانند سازوكار انرژی و پردازش حافظه، موثر است.