8848_848
طی چند سال اخیر که شاهد جنگ ها و ناآرامی های زیادی در جهان بوده ایم در پی آن نیز عوارضی همچون ناباروری زنان و مشکلات نازایی در آنان را مشاهده کرده ایم

نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران نشان می‌دهد، حملات تروریستی نرخ باروری را کاهش داده و باعث کاهش تعداد فرزندان مورد انتظار یک زن در طول دوره باروری و همچنین کاهش تعداد تولد زنده در هر سال می‌شود.

در این پژوهش از یک پنل داده متشکل از داده‌های حملات تروریستی از 1970 تا 2007 برای اندازه‌گیری تأثیرات این حملات بر نرخ باروری کل (TFR) و نرخ موالید خام (CBR) استفاده شد؛ این داده‌ها شامل اطلاعات حملات تروریستی در 170 کشور جهان و 5842 رصد سال- کشور بود.

نرخ باروری کل (TFR) نشانگر تعداد کودکان مورد انتظار برای یک زن در سنین باروری و نرخ موالید خام (CBR) اندازه‌گیری متداول تعداد نوزادان زنده بدنیا آمده در هر سال است.

 همچنین داده‌های باروری از وب‌سایت شاخص‌های توسعه بانک جهانی استخراج شد.

 با تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص شد که حملات تروریستی با ایجاد ناامنی شغلی، استرس فیزیولوژیکی، ناامنی مالی، فقر در حوزه سلامت و از طریق اثرگذاری بر سن ازدواج، سن نخستین زایمان و مهاجرت کاری باعث کاهش نرخ باروری می‌شود.

 تعداد حوادث و مرگ و میر، بر هر دو نرخ باروری کل و نرخ موالید خام درای اثر منفی می‌گذارد؛ بر این اساس، کاهش 0.018 درصدی نرخ باروری در یک بازه دو ساله در پی افزایش انحراف استاندارد در حملات تروریستی گزارش شد.